Anglès Català Espanyol Francès


Fotó

Definició convencional bàsica

Fotó és un terme introduït per la mecànica quàntica en la teoria electromagnètica per designar una partícula de llum, o un quantum d'energia electromagnètica. L'aspecte de partícula d'un fotó es va correlar amb l'expressió d'un moment angular constant i quantificat (constant de Planck), i la seva energia vingué donada pel producte d'aquesta constant de moment angular per un terme de freqüència. La representació acceptada del fotó, física i geomètrica, involucra una descripció matemàtica d'una fibra de llum, formant feixos o paquets que es representen estocàsticament per un raig.

Definició eteromètrica bàsica

Un fotó és una oscillació (una partícula, una conjunció d'ones, i un paquet d'energia) d'energia electromagnètica. El seu aspecte de partícula està relacionat amb el seu moment lineal (la seva existència com a partícula) i la pressió que exerceix sobre la matèria adjacent. La seva quantificació està relacionada amb el seu moment angular constant, i la seva energia quantificada forma dos espectres diferents - de cos negre i ionitzant. Els fotons no viatgen a través de l'espai, ni tenen una estructura fibrosa. Els fotons són globulars, no fasciculars, i són creats i destruïts al moment - són produccions locals. Els raigs són simplement una forma probabilística d'aproximar la realitat física de l'ona de fase o d'excitació que transmet a través de l'espai l'estímul indirecte per a la producció de llum. En el cas de fotons de cos negre, sempre hi ha d'intervenir un intermediari entre l'ona de fase i la producció de fotons, o llum; l'intermediari és sempre una càrrega amb massa.

Diferències bàsiques entre les concepcions convencional i eteromètrica del fotó

1. Sobre la naturalesa dels fotons

1.1. Actualment, es manté que la radiació solar consta de fotons. Això implica la noció que els fotons viatgen a través de l'espai, com fibres de llum, amb l'analogia dels models balístics per a la projecció de partícules materials -com si els fotons fossin llançats a través de l'espai. La visió de la teoria eteromètrica és que la radiació solar no consta de fotons, sinó de càrregues elèctriques sense massa que composen el "camp elèctric solar" (AS2-17A). A més a més, la teoria eteromètrica també sosté que els fotons són produccions "puntuals" i locals, que no viatgen a través de l'espai sinó que més aviat ocupen un espai globular en el qual es creen i s'extingeixen.

1.2. Si els fotons no viatgen a través de l'espai, què és el que viatja a través de l'espai i és la causa de la transmissió de l'estímul luminós, i en última instància de tota producció local de fotons?

L'Eterometria manté que allò que viatja a través de l'espai i transmet l'impuls lluminós és radiació elèctrica formada per càrregues sense massa i les seves ones longitudinals associades (les vertaderes ones de fase), i no radiació electromagnètica formada de fotons i les seves ones transversals. La transmissió ondulatòria de tots els senyals electromagnètics depèn de la transmissió d'energia no electromagnètica, específicament la transmissió de càrregues elèctriques sense massa (la propagació "del camp").

1.3. Hi ha dos tipus de fotons, ionitzants i no ionitzants (de cos negre). L'Eterometria reconeix aquesta distinció acceptada, però suggereix que és una distinció encara més profunda de la que manté la pròpia física convencional, en el sentit que els dos espectres són diferents fins i tot en les condicions necessàries per a la producció de l'un o l'altre tipus de fotons. Més concretament, l'Eterometria manté que els fotons ionitzants o de cos negre es generen localment sempre que les partícules materials que actuen com a portadors de càrrega desceleren. Així doncs, els fotons marquen el trajecte de la desceleració de partícules amb massa. Aquesta generació puntual de fotons que marca els trajectes de càrregues amb massa en desceleració, combinada amb el decaïment de l'energia cinètica d'aquestes càrregues, el seu alliberament i reabsorció escampada per altres càrregues amb massa adjacents (causant així l'anomenada conversió d'energia electromagnètica en radiació de longitud d'ona més llarga), és el que explica (1) la dispersió d'energia per la conversió en radiació electromagnètica (i el clam persistent d'en Tesla que els seus transmissors de potència no eren transmissors de radiació electromagnètica) i (2) la idoneïtat aproximada del model estocàstic per a la dispersió d'un raig i l'escampament de la llum.

Per contra, les partícules materials o càrregues amb massa s'acceleren quan se'ls aplica un camp elèctric, magnètic o elèctric-i-magnètic. L'eterometria manté que, en la natura, un camp aplicat està format de radiació elèctrica sense massa, essent l'efecte de la radiació de càrregues sense massa la transferència de llur energia a les càrregues amb massa amb què topen (o sia la suma d'un terme d'energia cinètica a l'energia associada a la massa en repòs d'una partícula material), i per tant l'acceleració d'aquestes càrregues amb massa (AS2-16). En resum, l'Eterometria manté que la "radiació" de càrregues sense massa és la responsable de l'acceleració de càrregues amb massa, mentre que és la '''desceleració''' d'aquestes darreres el que converteix l'energia cinètica en una generació local de fotons de cos negre.

2. Què són les ones electromagnètiques, i elèctriques i magnètiques?

2.1. Actualment es manté que els fotons constitueixen radiació electromagnètica formada per un vector de camps elèctric E i un vector transversal de camp magnètic H. Com que la radiació solar es creu que està constituïda de fotons, també es diu que és elèctrica, ja que els fotons tenen un camp elèctric..

L'eterometria argumenta que els fotons sí que posseeixen dos "camps" transversals o, més pròpiament, ones o funcions d'ona. Admet que els dos "camps" s'han assimilat al concepte de camps elèctric i magnètic transversals, d'ençà de Faraday i Maxwell fins a les concepcions d'avui dia. No obstant, manté que aquests "camps" són elements derivats a partir de funcions d'ona definides, i que aquestes funcions d'ona només pertanyen a partícules carregades, no a fotons que, com a partícules de llum, estan mancats de càrrega elèctrica. De fet, aquests autors proposen que la relació fonamental és la que de Broglie proposà com a necessària per integrar la mecànica quàntica amb la mecànica ondulatòria:

E = m0 c2 = hυ

on m0 denota la massa inercial que hom hauria d'associar amb el fotó considerat en el seu marc de repòs (o sigui el sistema de referència electromagnètic). Noteu que perquè aquesta relació es compleixi, el fotó ha de tenir una massa inercial molt petita però finita, com la donada per m0, i per tant no pot classificar-se com una partícula lliure de massa. Fixem-nos ara que la funció c2 indica la superposició quadrada de dues ones amb el mateix valor. Aleshores la qüestió és si aquestes ones electromagnètiques són formades i estan descrites per vectors de camp elèctric i magnètic. Per respondre-ho, hem de buscar algunes ones comparables en l'estructura de partícules materials. També aquí la consideració d'un electró, per exemple, en el seu marc de repòs, indica que té una energia igual a:

E = me c2 = hυ

on la freqüència υ és la freqüència de Compton de l'electró. Així dons sembla que hom hauria d'acceptar la naturalesa electromagnètica de la matèria. No obstant, l'Eterometria afirma haver identificat l'estructura fina de partícules materials com l'electró, i afirma que aquesta estructura no és directament electromagnètica, encara que tingui una equivalència electromagnètica.

De fet, la teoria eteromètrica manté que la relació E = me c2 = hυ, quan es considera com una realitat física, només s'aplica al fotó màxim de raigs X amb longitud d'ona de Compton de l'electró, que pot extreure's de la conversió de l'energia de repòs d'un electró en energia electromagnètica (fotó ionitzant). Només descriu l'equivalència del fotó amb l'energia de repòs de l'electró, i constitueix, com és ben conegut, la radiació límit de raigs X que es pot obtenir d'un electró. Però no descriu l'estructura - l'estructura elèctrica - de l'energia de repòs d'aquest electró. Això és quelcom que només descriu la teoria eteromètrica. De fet, aquesta ha avançat la visió que l'estructura de l'electró és la d'un tor format per la superposició de dues ones elèctriques (una "elèctrica", Wv, i l'altra "magnètica" Wk), on la massa és equivalent només al múltiple de la lungitud d'ona d'una d'aquestes ones, o al nombre d'aquestes ones que formen, com anells, el tor de l'electró. L'Eterometria ha proposat valors exactes per aquestes funcions d'ona, els quals proporcionen una explicació alternativa per a la teoria de Broglie d'Ones de Matèria, i per a la fenomenologia de l'increment de massa amb l'acceleració que és central en la teoria de la relativitat especial.

L'equació mestra que s'ha proposat és

E = λe Wk Wv

que és algebraicament equivalent a la massa de repòs descrita per

λe c2 = me c2

on λe és la longitud d'ona equivalent de la massa en repòs de l'electró ordinari (una quantitat exacta identificada per l'Eterometria experimental). Així doncs, l'Eterometria ha proposat l'equivalència exacta:

E = λe Wk Wv = λe c2 = me c2

Físicament això significa que l'estructura d'un electró és finita (té volum, característiques temporals i ondulatòries), i que és una estructura elèctrica. Una demostració curta, i prova formal de l'afirmació, és que la mateixa massa-energia pot escriure's en referència a la càrrega elemental q com:

E = λe Wk Wv = q Wv

Per a propòsits inercials, o respecte al marc electromagnètic (o qualsevol marc d'aquest tipus), aquesta estructura elèctrica es "veu" com posseint la propietat inercial descrita per λe c2 = me c2. I de forma similar, sempre que aquesta energia de repòs es transforma efectivament en un fotó ionitzant (per impacte, per generar el raig X límit, com en la producció de fotoelectrons; o per anihilació de parells, per a generar un raig gamma), l'estructura elèctrica d'aquest electró es dissol, i la seva energia inercial o de repòs equivalent es transforma de forma efectiva en energia electromagnètica de conformitat amb la conversió real donada per me c2 = hυ. Això també serveix com a demostració que '''el marc de l'energia "de repòs" d'una partícula o d'un cos és també el seu marc electromagnètic'''.

A més a més, aquestes noves funcions físiques algebraiques van conduir la teoria eteromètrica a afirmar que, de la mateixa forma, la relació (E = m0 c2 = hυ) proposada per de Broglie pels fotons té una equivalència que que pot escriure's com (E = λ0 c2 = hυ). Això serveix per destacar que, mentre l'estructura de la matèria electrònica en una escala nanomètrica és elèctrica i forma un objecte geomètric reconeixible, un tor, l'estructura del fotó és el que pren la forma genèrica de la inèrcia, com en (λ0 c2 = hυ). Els fotons són les partícules constituïdes per l'estructura c2, no elements materials o electrons. Els darrers només es perceben amb una estructura d'ona equivalent c2 quan se'ls considera en el seu marc de repòs o electromagnètic, o quan es transformen en fotons ionitzants. Però l'estructura dels elements de matèria mentre romanen com a tals és elèctrica, descrita pel producte d'ones (Wk Wv), en lloc de c2. Així doncs, l'Eterometria manté que la geometria finita dels fotons és globular, formant una quasi-esfera, i formada per dues ones idèntiques, mentre que la geometria finita dels electrons és toroidal i formada per dues ones diferents, una vertaderament elèctrica i l'altra vertaderament magnètica. D'acord amb això, les ones dels fotons només són productes geomètrics equivalents de les ones elèctrica i magnètica reals que composen o bé la massa en repòs d'una partícula material, o bé la seva energia cinètica. Així doncs, l'Eterometria argumenta que els fotons sí que posseeixen dos camps transversals, però els dos camps o vectors estan organitzats per a descriure un vòrtex local globularitzant, cadascun relacionat amb una ona sinus, i estant cada ona descrita per c en la relació fonamental o derivada (E = m0 c2 = hυ).

D'acord amb això, l'Eterometria argumenta explícitament que els fotons en realitat no tenen camps elèctric ni magnètic; això està d'acord amb el fet que els fotons no presenten càrrega elèctrica i que per tant hom no els confon amb electrons! El que posseeixen camps elèctric i magnètic són les càrregues, ja siguin sense massa o amb massa. Les darreres, a més a més, posseeixen aquests camps ja que estan associats a llur energia de repòs i també a l'energia de llur moviment.

2.2. D'acord amb l'anterior, l'Eterometria manté que la radició solar és elèctrica, no perquè estigui formada de fotons, sinó perquè consta de càrregues sense massa en propagació. A diferència de les càrregues amb massa, les càrregues sense massa no tenen una orientació fixa de l'spin respecte a la seva direcció de propagació. Poden pensar-se com càrregues de spin net 0. Però en un instant donat, poden tenir un spin efectiu que sigui -1/2 o bé +1/2 (en realitat, -1 i +1, ja que spin, en Eterometria, és una propiett numèrica del moment angular, no el nombre de "hiperdimensions" atribuïdes a estats de polarització com en l'Electrodinàmica quàntica). També tenen camps, ones i vectors d'ona de camp elèctric i magnètic transversals -o quasi-transversals. Però mentre que les ones que composen un fotó són anàlogues a les ones transversals que es propaguen a l'aigua i estan limitades a un moviment circular, les ones que composen una càrrega sense massa són anàlogues a les ones longitudinals de pressió responsables de la propagació del so. Les càrregues sense massa no poden descriure's com ocupant o formant un espai globular, ni un de toroidal, sinó ocupant o formant una hèlix cicloide que es mou cap endavant.

Ambdós tipus d'ones estan involucrades en la propagació de l'estímul de llum i en la generació de la llum: ones longitudinals elèctriques amb les seves ones magnètiques transversals - en la propagació de l'estímul de llum; i vibracions transversals en fragments de l'energia cinètica alliberada per càrregues amb massa - això és, en la producció local de fotons de cos negre. Però aquests dos conjunts d'ones pertanyen a dos objectes físics diferents - les càrregues sense massa i els fotons formats quan càrregues amb massa desceleren.

2.3. Els fotons i les càrregues sense massa també difereixen en els seus efectes físics. Els fotons no són desviats, desplaçats ni pertorbats per camps elèctrics o magnètics. Però hom pot polaritzar magnèticament la transmissió de la llum. Això és perquè la transmissió de la llum s'efectua a través de càrregues lliures de massa i les seves ones longitudinals, no per fotons i les seves vibracions transversals. L'anomenada polarització plana de la llum és, en efecte, un filtre magnètic, i l'addició d'un imant i la seva rotació o moviment dispararan la funció d'ona i torçaran l'ona longitudinal i les càrregues sense massa que transmeten l'estímul de llum.

A diferència de les càrregues amb massa, els fotons no poden carregar un electroscopi. Aquest és un fet ben establert, i s'aplica tant als fotons ionitzants com als de cos negre. No obstant, tal com han descobert empíricament els Correa, si els fotons són no ionitzants però tenen una longitud d'ona superior als 300Å, poden aturar la descàrrega electroscòpica espontània amb independència de la polaritat (noteu, però, que els fotons de cos negre de longituds d'ona inferiors a 300Å descarreguen electroscopis, per l'efecte Hallwacks o fotoelèctric) (AS2-08). Tots els fotons de cos negre disparen les cèllules fotoelèctriques (AS2-13). Els fotons no són detectats per antenes Tesla (vegeu Tesla, N (1901) "Aparell per a la utilització d'energia radiant", USPTO # 685,957) connectades a circuits de Geiger-Muller com a entrades unipolars (AS2-13). Tal com han descobert els Correa, les càrregues sense massa poden carregar positivament un electroscopi proper alliberant electrons de la capa de valència, però en general (en "posicions distals") acceleren la descàrrega electroscòpica espontània en electroscopis carregats negativament, però no en els carregats positivament (AS2-13). Les càrregues sense massa no disparen les cèllules fotoelèctriques. Les càrregues sense massa poden detectar-se fàcilment amb antenes de Tesla connectades a circuits de Geiger-Muller com a entrades unipolars .

3. Els fotons són partícules sense massa o amb massa?

3.1. Actualment es manté que els fotons tenen massa en repòs zero, i per tant que són sense massa.

En consens en aquesta matèria és un afer controvertit. De forma operacional, si els fotons tenen massa, és tan petita que hom "se sent autoritzat" a despreciar-la. Però això no és prova que tinguin massa de repòs zero. I un valor petit no és una característica que impugni les propietats físiques d'un objecte.

A més a més, el mateix de Broglie (així ho diuen les autoritats A.P. French i E. F. Taylor) va començar assumint que "tota partícula de llum, fos quin fos el seu quantum d'energia, té una certa massa de repòs m0" (An Introduction to Quantum Mechanics, p. 56). A.S. Goldhaber i M.M. Nieto van posar límits superiors estrictes a la massa de repòs dels fotons (Rev Mod Phys, 1971, 43:277), però no hi ha cap evidència que indiqui que la massa de repòs d'un fotó és no nulla.

L'Eterometria manté que la relació (m0 c2 = hυ) proposada per de Broglie és una relació fictícia; que, efectivament, el fotó no té energia de repòs o massa-energia. Però també proposa que hi ha certa veritat en la relació de de Broglie, perquè l'estructura del fotó, essent sense massa, és el que s'hauria d'escriure com (λ0 c2 = hυ).

Com una nota al marge, l'Eterometria no necessita recórrer a la noció que una alternativa a la Relativitat General ha d'invocar fotons amb massa i subjectes a desviació per camps gravitacionals locals. Com que tota la producció de fotons de cos negre és local i és el resultat de càrregues amb massa en desceleració, l'escampament de les darreres i la seva direcció relativa són suficients per explicar les distribucions espectrals observades amb desplaçament cap al roig, així com les moltes distribucions amb desplaçaments cap al blau injuriades, sense cap necessitat d'invocar la curvatura de la llum per l'espai-temps o els seu camp gravitacional.

3.2. A més a més, els Correa han mantingut públicament i explícitament que els fotons no són l'única forma de "radiació" sense massa que hi ha a la natura. Ells mantenen que els fotons no constitueixen radiació elèctrica (directa), sinó radiació electromagnètica escampada. Anomenar-los radiació ja és una mena de llibertat semàntica, ja que es produeixen i s'extingeixen localment, i no es propaguen a través de l'espai - és l'escampament d'aquesta producció local el que viatja per l'espai. El que es radia a través de l'espai no és energia electromagnètica, ni necessàriament es dispersa o s'escampa; el que viatja a través de l'espai per transmetre l'estímul de llum, i és un component del propi espai, és energia d'ones longitudinals elèctriques - l'energia de càrregues ondulatòries sense massa. I el que viatja través de l'espai i produeix puntualment fotons són les càrregues amb que han absorbit l'energia ondulatòria de les càrregues sense massa com la seva pròpia energia cinètica, i per tant han patit una acceleració per part del "camp". La llum és el producte resultant de la interacció entre la radiació ambipolar i les càrregues amb massa, un marcador generat durant la desceleració d'aquestes càrregues, quan s'escampen. Sense l'acceleració causada per la interacció entre càrregues sense massa i càrregues amb massa, no es poden produir fotons de cos negre per l'escampament d'aquestes darreres.

Altres autors han parlat d'una realitat en alguns aspectes afí a l'afirmació eteromètrica de l'existència de càrregues (ambipolars) lliures de massa: Tesla va parlar de "electricitat no ordinària", "electricitat primària", "electricitat de l'èter", "ones longitudinals elèctriques diferents de la radiació electromagnètica", manifestacions que s'han aplegat sota la rúbrica d'ones Tesla o radiació Tesla; Reich va parlar de la seva energia orgó sense massa i de càrregues d'orgó; Cerenkov va parlar d'una ona de fase pilot que transmetia "potencial", o la seva "envoltant", a velocitats superiors a c, però no transportava energia electromagnètica; Maximo Aucci i Thomas Bearden han descrit electrons sense massa associats a la propagació d'un camp longitudinal; Harold Aspden ha descrit càrregues cosmològiques que no estan sotmeses a les restriccions de la relativitat basada en la massa, com a elements d'un Èter dinàmic de l'espai. La teoria eteromètrica manté que les funcions, fórmules i espectres exactes que han descobert els Correa per a la radiació Tesla són les funcions físiques que hi ha al darrera de la transmissió de l'estímul de llum, i són el que tots els autors mencionats més amunt no han arribat a entendre, les mancances de les teories dels quals la teoria eteromètrica afirma haver superat amb nous models i funcions físiques.

All material herein Copyright © Correa&Correa 2005, All Rights and Restrictions Apply.