Anglès Català Espanyol Francès


Biologia Eteromètrica

El treball de recerca biofísica en l'Eterometria encara es troba en la seva infantesa. Tot i així, ja ha proporcionat una nova comprensió dels camps d'energia biològics, dels seus processos cellulars, moleculars i nanomètrics i, específicament, de les funcions biològiques de l'energia sense massa en els seus estats elèctric i no elèctric.

En els camps de l'Hematologia i la Biologia de la radiació (incloent-hi la Fotobiologia i la Radiobiologia) els avenços eteromètrics inclouen noves formes d'entendre el creixement diferencial de cèllules sanguínies i les seves respostes biofísiques a les radiacions electromagnètica i no electromagnètica (Èter), els efectes biològics distints dels fotons de cos negre d'alta i de baixa freqüència, la demostració de propietats de les globines fins ara desconegudes relacionades amb llur capacitat d'absorbir radiació ambipolar i alliberar calor sensible, i una nova forma d'entendre la naturalesa i l'estructura del camp biològic capturat per la fotografia Kirlian. En Fisiologia, es proposa una solució al potencial insuficient de la cadena respiratòria, noves funcions per a l'oxigen en el metabolisme aeròbic, i una contribució a l'elucidació de la fotosíntesi fosca i els cicles metabòlics vans. En Biologia Molecular i Dinàmica de Sistemes, s'ha proporcionat una nova funció d'energia interna per als sistemes biològics, un nou tractament del concepte i les funcions de l'entropia, i una comprensió etero-dinàmica del plegament dels polipèptids i del paper del calor latent en les funcions catalítiques dels enzims o proteïnes allostèriques. En els camps de la Química i la Bioquímica, els avenços inclouen una nova escala logarítmica analítica per a la concentració de càrrega amb massa en solucions (una escala que integra les reaccions àcid-base i redox), cicles complets per a la formació i dissociació de l'aigua i l'hidrogen per radicals lliures, i una comprensió original del rol del calor latent en la formació d'ATP (Adenosina Trifosfat) i la seva hidròlisi. Potser les troballes més importants de l'Eterometria estan relacionades amb la Biologia Nanomètrica i la Biopoiesi - com són les noves estructures volumètriques i electròniques proposades per als enllaços covalents i no covalents (de van der Waals), i les funcions de receptor inductiu, transformador i transmissor d'energia lliure de massa de l'ADN i l'ARN genòmics (com en els organismes amb ARN simple com el Virus del Mosaic de Tabac), conduint a un nou model dels orígens sub-cellulars de la vida.

Aquests avenços significatius proporcionen els fonaments efectius d'una Biofísica de l'Energia integral, capaç d'anar més enllà de la Biologia mecanicista o axiomàtica d'avui dia i de les meres probabilitats de la Genètica, ja que ara pot incorporar-s'hi no només les interaccions dels sistemes biològics amb la Matèria, amb fluxos materials de càrregues amb massa i materials moleculars, sinó també la interacció precisa d'aquests sistemes amb l'energia sense massa en totes les seves formes físiques.

Les conseqüències d'aquests avenços de la Biofísica Eteromètrica són potencialment extraordinàries, si considerem la seva aplicació a la Medicina i l'Oncologia. Com que no tota l'energia radiant és electromagnètica (en contra del que s'afirma en la primera frase de totes de l'article de la Wikipedia sobre energia radiant), sorgeixen noves possibilitats pera l'ús de tècniques radiatives respecte a l'enginyeria de l'energia sense massa en les proves i usos terapèutics de la medicina.

Quan Leo Szilard aprengué que els rellotges biològics no es veuen afectats de forma fonamental per la temperatura, va comentar - "si hi ha un principi físic desconegut, probablement la biosfera ja el deu haver utilitzat". La Biologia Eteromètrica demostra de forma teòrica, analítica i experimental - que aquest principi desconegut de la física, universalment emprat pels sistemes biològics, és l'energia sense massa, ja que l'energia de l'Èter és precisament aquest principi energètic que utilitza la biosfera per controlar la seva maquinària sintètica.

Copyright © Correa&Correa 2005, All Rights and Restrictions Apply.

Referències

Paulo N. Correa, Alexandra N. Correa, Experimental Aetherometry, Akronos Publishing, Toronto, Canada

Paulo N. Correa, Alexandra N. Correa, Foundations of Aetherometric Biophysics, Vol 1: Nanometric Functions of Bioenergy, Akronos Publishing, Toronto, Canada