Anglès Català Espanyol Francès


Eterometria

Conceptes fonamentals d'Eterometria

L' Eterometria, la ciència exacta de la mètrica de l'energia sense massa (Èter), és una nova ciència biofísica i nanomètrica, o disciplina científica, desenvolupada pel Dr. Paulo N. Correa i n'Alexandra N. Correa com a síntesi d'un treball experimental i analític que ha replicat, revisat i continuat les contribucions científiques de Nikola Tesla, Louis de Broglie, Wilhelm Reich (orgonomia, orgonometria), René Thom (teoria de la catàstrofe) i Harold Aspden. El seu objecte és l'estudi de l' energia sense massa.

Energia sense massa

L'energia sense massa és energia desproveïda d'inèrcia; a tot arreu és "present en l'espai" o associada a diversos estats de moviment de partícules o cossos materials. En sentit ampli, l'energia sense massa contempla manifestacions de l'Èter, així com també estats d'energia cinètica i d'energia dels fotons. Les manifestacions de l'energia sense massa primordials o de l'Èter, inclouen els estats gravitó i antigravitó, lligats a la matèria o a les seves partícules i, més profundament, les manifestacions cosmològiques de l' energia fosca, tant en forma elèctrica com no elèctrica, que estan associades a la creació cosmològica de partícules materials.

L'Eterometria proposa que el món de la Matèria fa referència, en sentit estricte, només a les propietats electromagnètiques i inercials de les partícules de massa (massa-energia), i que fins i tot el moviment de les partícules materials o portadores de massa o dels cossos resulta de la interacció de la massa-energia amb l'energia sense massa. No obstant, el seu objecte d'estudi no és, per si, l'energia sense massa en estats que siguin directament dependents de la massa, com l'energia cinètica transitòria de les partícules amb massa, o l'energia electromagnètica dels fotons de cos negre. L'objectiu primari de l'Eterometria és més aviat l'estudi de l'energia sense massa en les seves formes no electromagnètiques.

Energia del gravitó

Els gravitons són partícules sense massa transitòries i no electromagnètiques, l'impuls (moment gravitacional) de les quals està ancorat a la massa-energia de partícules de Matèria, però que són emeses pel medi local de l'Èter (format pel flux constant i ordenat d'energia fosca sense massa i de xarxes cosmològiques de leptons). Tant els gravitons com els antigravitons també poden formar-se i assentar-se en les xarxes compostes que constitueixen el medi local de l'Èter. Els gravitons ancorats a les partícules de massa-energia es poden descriure matemàticament i físicament com estant en una relació de superposició secundària amb aquesta massa-energia.

A banda dels gravitons, l'Eterometria ha demostrat l'existència de manifestacions primordials o primàries de l'energia sense massa, tant en forma elèctrica com no elèctrica, també conegudes com a "energia fosca sense massa".

Energia sense massa ambipolar (Orgó i DOR), o radiació Tesla

L'energia sense massa elèctrica està constituïda per càrregues ambipolars desproveïdes d'efectes inercials que es propaguen longitudinalment. A diferència de les càrregues monopolars (electrons, protons) que caracteritzen l'electricitat amb massa ordinària, les càrregues ambipolars alternen contínuament entre estats polars o, més precisament, varien constantment la seva polaritat durant la propagació cap endavant. L'electricitat ambipolar és un fenomen sense massa. La captura del camp d'energia ambipolar per part de càrregues (monopolars) amb massa dóna lloc a la seva acceleració; la desceleració de les mateixes càrregues amb massa origina la producció local de fotons de cos negre. Els Correas han publicat l'espectre còsmic de la radiació ambipolar i els corresponents espectres de cos negre emesos pels electrons i els protons, proporcionant noves equacions exactes que alteren profundament la teoria convencional de l'electromagnetisme. També han demostrat com l'espectre ambipolar continu conté dues regions diferents, biològicament i físicament, que es corresponen amb la distinció de W. Reich entre energia orgó (OR) i DOR (dorgó o "orgó mortal"). El llindar entre OR i DOR es troba en els 79.4 keV. Aquest és un descobriment estrictament eteromètric.

Calor latent o energia sense massa latent

L'energia sense massa no elèctrica existeix en estats lligats a la massa i en estats lliures. En els estats lligats a la massa, és responsable de l'energia d'estat de les fases moleculars, de l'energia intrínseca dels gasos, dels calors latents específics, de la majoria de l'energia atmosfèrica, i de les energies dels enllaços no covalents explotades per tots els sistemes vius. La seva designació genèrica és calor latent molecular. En els estats lliures, l'energia sense massa latent és responsable de la creació cosmològica de l'espai i de la direcció (diacronisme) i sincronisme del Temps absolut. La superposició d'energia sense massa latent en estat lliure dóna lloc al que físicament i matemàticament es designa com l'energia de fase que permet la creació de massa-energia i dels seus gravitons associats (superposició secundària). Així doncs, l'Eterometria afirma que tota la massa-energia és una construcció transitòria de la superposició de fase de l'energia sense massa latent, o l'efecte de la composició d'unitats d'energia de l'Èter.

La radiació de cos negre està composta de radiació "electromagnètica" (de fotons) no ionitzant tèrmica, òptica i supra-òptica, donant lloc al que s'anomena calor radiant (o sensible). La radiació ambipolar OR dóna lloc indirectament (a través del "medi" dels electrons) a radiació de cos negre de longituds d'ona majors de 300 nanometres. La radiació ambipolar DOR dón lloc indirectament a fotons de cos negre (de Hallwacks) en els rangs UVB i UV-C, fins arribar a la radiació de cos negre mes curta de 47nm (final de l'espectre de cos negre).

Noteu que, a diferència del calor latent, el calor sensible està composat de "cinetons" de deriva tèrmica (calor molecular) i de fotons de cos negre (calor radiant).

Fotons (ionitzants o no ionitzants), "cinetons", gravitons, càrregues ambipolars i partícules o unitats d'energia sense massa latent, són tots ells partícules sense massa associades a interaccions o manifestacions físiques específiques. La demostració de l'existència d'aquestes partícules, i el nou model i formalisme matemàtics proposats (vegeu Àlgebra microfuncional transformativa més avall) que aborden les seves propietats específiques, s'han extret d'un nexe d'investigacions experimentals sistemàtiques i diverses en sistemes físics i biològics, aplegades sota la rúbrica d'Eterometria experimental, Biologia eteromètrica, i Teoria eteromètrica del sincronisme (AToS).

Eterometria Experimental

Vegeu l'article Eterometria Experimental.

Tecnologies eteromètriques

Vegeu l'article Tecnologies eteromètriques.

Biologia Eteromètrica

Vegeu l'article Biologia Eteromètrica.

Teoria Eteromètrica: una àlgebra microfuncional transformativa

Vegeu l'article Matemàtiques Eteromètriques.

Física Eteromètrica (o la Teoria Eteromètrica del Sincronisme, AToS)

Vegeu l'article Teoria Eteromètrica del Sincronisme.

Filosofia Natural Eteromètrica

Vegeu l'article Filosofia Natural Eteromètrica.

Copyright

© Malgosia Askanas, 2005. Tots els drets reservats.

Referències

Paulo N. Correa, Alexandra N. Correa, Experimental Aetherometry, Akronos Publishing, Toronto, Canada
Paulo N. Correa, Alexandra N. Correa, Foundations of Aetherometric Biophysics, Vol 1: Nanometric Functions of Bioenergy, Akronos Publishing, Toronto, Canada
Sumari dels descobriments eteromètrics fonamentals

Referències d'altres al treballs dels Correas en Eterometria, incloent-hi la física de plasma

1. Aspden, H (1995) "Energy from a cold-cathode discharge: a 30-year saga", NEN, 12:6.
2. Aspden, H (1995) "Canadian Breakthrough on the One (Kilo)watt challenge", Electrifying Times, 12:25.
3. Aspden, H (1996) "Power from Space: the Correa Invention", Energy Science Report No.8, Sabberton Publications, Southampton, England.
4. Carrell, M (1996) "An Overview of the Correa Invention", Infinite Energy, 8(3):10-15.
5. Carrell, M (1996) "The Correa PAGD Reactor: errata and supplement", Infinite Energy, 9(4):33-34.
6. Aspden, H (1996) "Opinion on Correa Invention: Energy Conversion System", presented to IAI, web-published by Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
7. Mallove, E (1996) "Cheap Electricity Now!", Infinite Energy, 7:3-4.
8. Mallove, E (1996) "The Third International Symposium on New Energy - ISNE3, Denver, Colorado April 25-28, 1996", Infinite Energy, 7:14-16.
9. Gruber, J (1996) "Bislang öffentlich vorgeführte RET-Geräte (Auswahl)", Contacte - WissenschaftsMagazin der FernUniversität, p.41.
10. Aspden, H (1996) "Free-Energy" as seen on British TV", NEN, 2:10.
11. Aspden, H (1996) "Space Energy Blows NASA's fuse", NEN, 3:1.
12. Aspden, H (1996) "Vacuum Spin as a New Energy Source", Proc.s Int. Symp. on New Energy, pp. 1.
13. Aspden, H (1996) "Aether Science Papers", Sabberton Publications, Southampton, England.
14. Aspden, H (1996) "The Contemporary Aether", Proc.s Int. Conf. on Descartes and Scientific Thought, Perugia, Italy, September 4-7.
15. Aspden, H (1996) "The Reality of Perpetual Motion", Infinite Energy, 8:15.
16. Fox, H (1996) "Three Energy Technologies for the Twenty First Century", NEN, 1:1.
17. King, MB (1996) "Plasma Tube coheres ZPE", NEN, 4:8.
18. King, MB (1996) "The Supertube", Proc.s Int. Symp. on New Energy, pp. 200- 221. Reproduït a Infinite Energy, 8:23.
19. Planetary Association for Clean Energy Newsletter, 8(4)6.
20. Bahman, W (1998) "Auskopplung von Ätherenergie durch Plasma-Entladung", NET-Journal, 9/10:17.
21. Sapogin, LG (1998) "The theory of excess energy in a PAGD reactor (Correa reactor) ", Infinite Energy, 20:48.
22. Minchrowski, A (2000) "The Correa device", PACE, 11(1&2):31.
23. King, MB (2000) "Transforming the planet with a Zero-Point Energy experiment", Infinite Energy, 34:51.
24. Tiller, W. A (2001) "Some Reflections on Gas Discharges and PAGD Pulses", Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
25. Mallove, E (2001) "First Open Letter of Support", June 14th, 2001, Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
26. Mallove, E (2001) "Breaking Through: A Bombshell in Science", Infinite Energy, 37:6.
27. Mallove, E (2001) "The mysteries and myths of heat: a brief history of hot and cold", Infinite Energy, 37:9.
28. Mallove, E (2001) "The Einstein Myths: of Space, Time and Aether", Infinite Energy, 38:6.
29. Mallove, E (2001) "Breaking Through: Aether Science and Technology", Infinite Energy, 39:6.
30. Aspden, H (2001) "Gravity and its thermal anomaly: was the Reich-Einstein experiment evidence of energy inflow from the aether?", Infinite Energy, 41:61.
31. Mallove, E (2002) "Demonstrating Aether Energy", Infinite Energy, 41:6.
32. Axelrad, A (2002) "PAGD, Aether Motors, and Free Energy", Open Letter of Support, April 3rd, 2002, Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
33. Mallove, E (2002) "Second Open Letter of Support", February 22nd, 2002, Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
34. Mallove, E (2002) "The Correas: An Appreciation of Their Science and Technology", Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
35. Bearden, T (2002) "Energy from the vacuum", Cheniere Press, Santa Barbara, CA, pp. 321-323, 333-337.
36. Aspden, H (2003) Introducció al DVD "From Pulsed Plasma Power to the Aether Motor", Aethera, NH, USA.
37. Mallove, E (2003) Introducció al DVD "From Pulsed Plasma Power to the Aether Motor", Aethera, NH, USA.
38. Mallove, E (2004) "The 'New' Solar Power", Infinite Energy, 53:6.
39. Askanas, M (2004) "The Making of the Difference: A review of Dr. Paulo and Alexandra Correa's Experimental Aetherometry", Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
40. Mallove, E (2004) Introducció a Nanometric functions of bioenergy, Akronos Publishing, University of Toronto Press, Concord, ON, Canada.
41. Mallove, E (2004) Review de Nanometric functions of bioenergy, Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
42. Brinton, H. (2005) Review de Nanometric functions of bioenergy, Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
43. Pratt, D. (2005) Review de Nanometric functions of bioenergy, Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
44. Tilley, M. (2005) Review de Nanometric functions of bioenergy, Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.
45. Pratt, D (2005) Aetherometry & Gravity: an Introduction, Akronos Publishing, Concord, ON, Canada.