Anglès Català Espanyol Francès


Eterometria Experimental

L' Eterometria Experimental comprèn la investigació analítica i empírica de les propietats i interaccions físiques i biofísiques de l'energia sense massa. Les més importants de totes aquestes interaccions són les anomenades "anomalies" de processos físics i sistemes biològics. A continuació enunciem les contribucions més destacades dels estudis publicats en Eterometria:

1. La reproducció de l'experiment de Reich-Einstein que demostra l'evolució d'un calor anormal a l'interior i a sobre de gàbies de Faraday nues.
2. La demostració de l'aturada anòmala de la descàrrega espontània de l'electroscopi amb independència de la seva polaritat per: calor latent atmosfèric, fotons de longitud d'ona superior als 300 nm, i el sol del migdia en dies anticiclònics (fenomen cineto-regeneratiu).
3. La determinació exacta del treball antigravitacional responsable de l'aturada anòmala de l'electroscopi.
4. La demostració d'un potencial invers en mètodes específics de transport de càrrega electrostàtica.
5. Determinació de quantitats anòmales de calor latent i calor sensible a l'interior de "acumuladors d'orgó" originals i millorats, capaces de mantenir una diferència de temperatura positiva superior a 10 graus centígrads durant tot el dia i la nit.
6. Identificació del mode d'absorció de radiació infraroja de cos negre (calor sensible) per "acumuladors d'orgó" (6.6 a 7 THz).
7. Anàlisi eteromètrica del cicle allotròpic de l'aigua, oxigen i ozó, amb una entalpia balancejada i amb entrades ambipolars precises.
8. Identificació dels gravitons fonamentals i la seva Taula Periòdica.
9. Identificació de les unitats de calor latent fonamentals responsables de la creació cosmològica de leptons.
10. Determinació de la component electrocinètica correcta en les interaccions electrostàtiques.
11. Identificació de les "respostes sintonitzades del buit" exactes responsables de l'emissió autoelectrònica observada en absència de cap voltatge aplicat, i de l'excés d'energia observat en règims polsats de plasma (descàrregues brillants polsades autògenes i descàrregues d'arc de buit) sota una potència aplicada.
12. Confirmació de la precisió de la llei de l'electrodinàmica d'Aspden per sistemes de circuit obert capaços d'extreure forces de reacció catòdica anòmales.
13. Conversió demostrable dels balancejos gravitacionals de pènduls electrostàtics en energia electrocinètica.
14. Predicció i aïllament experimental d'un efecte anormal d'elevació monopolar.
15. Demostració de radiació ambipolar ("ones de Tesla" o radiació Tesla) emesa per bobines de Tesla i bobines d'inducció.
16. La primera caracterització formal i experimental que la radiació Tesla està constituïda de càrregues sense massa i la seva conjunció amb ones longitudinals i no electromagnètiques.
17. Determinació quantitativa de la velocitat de les càrregues ambipolars o ones Tesla.
18. Generació induïda d'energia ambipolar elèctrica en excés per bobines de Tesla amb càrrega ressonant.
19. Determinació correcta de la freqüència característica, inductància, capacitat i altres paràmetres físics de les bobines d'inducció i de la radiació ambipolar.
20. Descobriment i identificació de l'espectre d'energia elèctrica ambipolar sense massa, el subespectre constituent d'Orgó i DOR ("Orgó mortal"), i les seves noves funcions físiques subjacents.
21. Descobriment de les freqüències exactes de radiació ambipolar responsables d'impulsar el cicle allotròpic de l'aigua, oxigen i ozó, i de l'estructura estratificada de l'atmosfera terrestre.
22. Conversió experimental de radiació ambipolar en calor latent molecular per filtres metàllics.
23. Diferenciació experimental dels camps magnètics de càrregues amb massa i sense massa, i enunciat d'una nova teoria del magnetisme.
24. Determinació directa d' H no només per càrregues sense massa i ones elèctriques, sinó també per càrregues amb massa en moviment, com a funció de l'energia cinètica associada elèctricament a elles.
25. Desenvolupament d'un emssor/detector integral de radiació ambipolar (i un mòdul analític).
26. Identificació del fons còsmic de radiació ambipolar (orgó) (CBOR, mode 0.3067 eV) responsable de l'emissió del fons còsmic de fotons de microones (mCBR).
27. Identificació de la funció (o factor) Y de W. Reich's pertanyent al Motor d'Orgó.
28. La primera reproducció del Motor d'Orgó de W. Reich alimentat per la captura d'energia sense massa (calor latent, radiació ambipolar i fotons locals), i capaç de convertir-la en treball mecànic i electricitat ordinària.
29. Descobriment de la utilització d'acoblaments de motor d'aire calent com a bombes de calor latent i convertidors de calor latent en calor sensible.
30. Determinació del voltatge ambipolar del cos humà.
31. Detecció diferenciada del calor latent i el camp ambipolar dels sistemes biològics.
32. Identificació molecular i nanomètrica de processos biològics d'extracció de calor latent i de captura d'energia ambipolar.
33. Identificació de les propietats ressonants ambipolars de globines relacionades amb llur capacitat d'absorbir energia elèctrica sense massa i alliberar calor latent.
34. Determinació experimental i explotació de la "contribució del buit" de radiació longitudinal elèctrica a les descàrregues brillants normal i anormal en la Llei de Paschen.
35. Aïllament dels cicles complets químic (heterolític i homolític), electrònic i energètic (fototèrmic i ambipolar) per a la formació i dissociació d'hidrogen i d'aigua.
36. Demostració de la cancellació de pes dirigida per radiació ambipolar sintonitzada.
37. Sintonització de solucions aquoses per a la recepció, transmissió i emissió de radiació ambipolar.

Copyright © Correa&Correa 2005, All Rights and Restrictions Apply.

Referències

Paulo N. Correa, Alexandra N. Correa, Experimental Aetherometry, Akronos Publishing, Toronto, Canada.
Sumari dels descobriments eteromètrics fonamentals