Anglès Català Espanyol Francès


Teoria Eteromètrica del Sincronisme

Un nou concepte de l'energia i una nova funció integral per a les seves formes

El concepte fonamental eteromètric és la funció expandida de l'energia. L'energia és un esdeveniment de cinc dimensions, capaç d'una superposició de fase en múltiples d'esdeveniments cinc-dimensionals ("elevació de l'energia a l'enèssima potència"). Amb aquest nou enfocament funcional, l'esdeveniment d'energia es converteix en una micro-màquina, un sintetitzador d'ona capaç d'una definició d'estructura fina. L'energia no és només la potencialitat de fer treball, sinó treball vist o no vist, útil o inútil, convertit o no. La creació contínua d'Espai a través d'instants seqüencials de Temps és el treball ontològic de l'energia, l'evidència que un flux d'energia té una potència i realitza treball sensible. L'Espai és, en aquest sentit, el treball del flux perpetu d'energia sense massa, igual com el Temps universal és alhora el seu batec síncron i la seva durada eterna. L'energia flueix en paquets, en unitats quantificades, ja siguin Plankianes o no. El flux d'energia està "molecularitzat" o particularitzat. Tota unitat d'energia (vegeu la mònada de Leibniz), independentment de la seva naturalesa física, és una síntesi de volum espacial fluint o "bategant" amb una simultaneïtat ressonant, trobant-se la producció d'una diferència en el nucli del nou concepte d'energia: l'energia és una síntesi del diferent - partícules i ones, varietats Espai i Temps, sèries conjugades d'objectes físics, diferents constituents, diferents propietats o qualitats.

Simultaneïtat intrínseca

En el nucli de cada unitat d'energia hi ha una simultaneïtat estructural que manté partícula i ona solidàries, i permet un mapeig espacio-temporal exacte, no interpretable, d'esdeveniments i processos físicoquímics. Aquesta simultaneïtat estructural està directament expressada pels sicronismes específics de la varietat Temps constitutiva de qualsevol unitat d'energia, ja sigui sense massa o amb massa. Així doncs, a les antípodes de la Relativitat (que ella mateixa és una generalització indeguda del relativisme de tot moviment - també anomenat exoreferència o moviment amb coordenades relatives), l'Eterometria descobreix el sincronisme fonamental (i les seves variacions) que dóna consistència a totes les unitats d'energia, i proposa un mètode d'endoreferència o de coordenades absolutes del moviment i de les quantitats físiques. La simultaneïtat d'un Temps universal no és merament qualitativa, com per a Henri Bergson, sinó quantitativa i intrínseca a les unitats d'energia i als processos: l'energia, ella mateixa i cadascuna de les seves unitats en qualsevol forma, "és" capaç de autotemporitzar-se, o d'automesurar-se, amb mètriques immanents (endoreferència) posades en evidència per les solucions d'estructura fina de tota forma d'energia.

Conservació i conversió de l'energia

L'energia constitueix un continu espacio-temporal sense vores a causa de la propietat iterativa de tota unitat d'energia al llarg del Temps. La conservació de l'energia és una conseqüència de la seva propietat iterativa, del seu diacronisme, i de la seva aplicació axiomàtica a l'energia total de l'univers com una quantitat finita. Quan no es conserven, les unitats d'energia es converteixen. Les formes d'energia es poden crear, conservar, destruir, o convertir. Però no l'energia, que no es crea ni es destrueix, només es conserva o es converteix. Parafrasejant un comentari del Dr. Eugene Mallove sobre la física eteromètrica, la Primera Llei pot abreujar-se com: - l'existència de l'energia és "Eterna".

Nous conceptes i funcions per a la síntesi d'ones i partícules

Tota unitat d'energia és una síntesi particularitzada d'ones o funcions d'ona. Tota forma o manifestació d'energia mostra una configuració específica d'ona i partícula, característica del tipus d'interacció energètica (electromagnètica, gravitacional, electrodinàmica, etc.). L'Eterometria ha identificat de forma exacta les mètriques intrínseques o ocultes de totes les interaccions energètiques i de totes les unitats o paquets d'energia, ja siguin sense massa, amb massa, o en alguna altra forma associada a partícules amb massa (p.ex. "cinetons", fotons, gravitons i antigravitons). Aquestes relacions mètriques transformatives són l'objecte d'un nou sistema d'equacions algèbriques (micro)funcionals que obren els llindars de les teories físico-matemàtiques existents a una nova anàlisi dels processos dinàmics físics i biofísics. La morfologia està tan lligada a l'energia, als seus processos i transformacions, com la topologia a la geometria i a la mètrica - si la ciència i el llenguatge matemàtic pretenen seguir realment la dinàmica interna dels sistemes, enlloc de simplement reemplaçar-los per aproximacions estàtiques o convolucionals.

L'Eterometria ha proporcionat solucions novedoses solidàries ona-partícula, amb sincronisme d'ona i coherència ressonant, per a pràcticament totes les estructures i interaccions energètiques. Tot flux d'energia és un flux d'unitats d'energia, lligades a massa o lliures de massa. Cada unitat té les dimensions d'energia, i és coherent amb una funció de partícula que té una ona de fase o externa. També estableix una ressonància sincronitzadora entre l'ona de grup intrínseca a la partícula i l'ona guia externa. L'acoblament d'aquestes dues funcions d'ona - que és intrínsec a cada acoblament d'energia entre una partícula i una ona de camp - es coneix com a superposició primària. El sincronisme del flux d'energia és una propietat de la superposició primària d'ones, de la consistència interna de tota unitat d'energia. Els sistemes bàsics d'endoreferència es creen a partir de la superposició primària.

A tot arreu on flueix energia les partícules, ja siguin amb massa o sense massa, es mouen en sentit relatiu i absolut (visió molecular o quàntica de l'energia). I a tot arreu on les partícules es mouen, les transmeten o propulsen ones ressonants (visió subquàntica de l'energia). Una partícula no és més que la transmissió ondulatòria d'una unitat de moment lineal intrínsec a un flux d'energia.

Les partícules vénen en dues varietats principals - les que tenen massa (partícules de Matèria) i les que no tenen massa. Mentre que múltiples partícules materials no poden ocupar simultàniament el mateix espai abstracte, les partícules sense massa sí que ho poden fer; les partícules sense massa es poden superposar les unes amb les altres formant el que s'anomena estructures d'energia de fase, i també es poden superposar amb partícules de matèria. De fet, l'energia cinètica d'una partícula de matèria (això és, l'energia del moviment que l'afecta) és energia sense massa en un estat de superposició transitòria amb la massa-energia de la partícula que es desplaça. Les xarxes d'Èter són estructures d'energia de fase; i la massa-energia, quan es considera juntament amb el seu gravitó sense massa associat,també és una estructura d'energia de fase. Aquestes estructures tenen geometries específiques, i per tant hi ha una estructura volumètrica finita en totes les manifestacions d'energia. Els electrons i els protons tenen estructures toroidals; els fotons són globulars; els "cinetons", gravitons i les càrregues ambipolars constitueixen estructures helico-trocoidals vàries.

Les partícules amb massa tenen la propietat d'inèrcia, i estan carregades monopolarment (els neutrons són compostos de càrrega amb massa i són només productes de decaiment). Totes les partícules amb massa obeeixen la llei de Planck per a la quantificació del moment angular (com un principi d'acció i també en la seva estructura fina eteromètrica). I també ho fan dues altres classes d'energia sense massa: els fotons (ja siguin de cos negre o ionitzants) i els "cinetons". Les càrregues ambipolars, ja siguin del tipus OR o DOR, obeeixen la llei de Planck respecte a la seva acció, però no en la seva estructura fina.

Copyright © Correa&Correa 2005, All Rights and Restrictions Apply.

Referències

Eterometria, la ciència de la mètrica de l'Èter