Anglès Català Espanyol Francès


Tecnologies eteromètriques

Aquestes són essencialment les tecnologies pioneres desenvolupades a Labofex Experimental and Applied Plasma Physics Co. i a l'Aurora Biophysics Research Institute com una aplicació de l'Eterometria experimental i la Teoria eteromètrica. Poden agrupar-se en quatre categories: energies alternatives i tecnologies motrius, sistemes d'elevació, tecnologies biofísiques i bioquímiques, i instrumentació analítica.

Les principals energies alternatives i tecnologies motrius actualment en desenvolupament o completament desenvolupades inclouen:

1. Els primers sistemes patentats de plasma polsat (descàrregues brillants polsades autògenes i descàrregues d'arc de buit) capaços de generar energia elèctrica en excés del punt d'equilibri, amb pics de potència de sortida en el rang dels 30 a 40 kW.
2. Un reactor de fusió nuclear de sobretaula polsat i controlat de forma electrodinàmica, dissenyat per a operar amb la reacció de fusió eteromètrica de la tètrada de deuteri, per a produir un espectre de cos negre específic per part dels protons resultants, i per a operar sense emissions de neutrons, tritons ni raigs gamma.
3. El primer motor/conversor d'Èter sense massa (patentat) - un nou Motor d'Orgó millorat capaç d'una sortida en el rang dels 1-100 watts.
4. Un alimentador sense fuel basat en calor latent i sensible (HYBORAC) per màquines d'aire calent i convertidors termoelèctrics, capaç de mantenir dia i nit diferències de temperatura ben per sobre dels 10 graus C, que està previst que porporcioni més de 400 watts en els prototipus actuals.

Les tecnologies d'elevació eteromètriques han sorgit del desenvolupament de dos processos electrogravítics diferents: neutralització de pes promoguda per l'absorció molecular de radiació ambipolar sintonitzada; i antigravetat promoguda per l'efecte d'elevació monopolar.

Les tecnologies biofísiques i bioquímiques que han sorgit de l'Eterometria engloben tecnologies analítiques (químiques i biològiques), tecnologies de detecció (físiques i químiques), i productes amb aplicacions clíniques potencials. Tot seguit se'n proporciona una breu llista:

1. Sensors ambipolars i detectors quantitatius de radiació ambient i biocamps (per proximitat i per contacte).
2. Un nou mesurador integral àcid-base i redox, lineal i log p[e], per a una quantificació més exacta de les reaccions químiques i bioquímiques.
3. Un kit per avaluar la resposta a la radiació de les cèllules vermelles de la sang.
4. Un kit per a la detecció prematura de leucèmia.

Les tecnologies d'instrumentació se centren al voltant del desenvolupament de l'Eteroscopi. Aquest és un sistema sofisticat d'adquisició i anàlisi de dades que permetrà la determinació quantitativa ''in situ'' de totes les interaccions energètiques, tant si involucren partícules amb massa com sense massa. Proporcionarà una anàlisi essencial rutinària de paràmetres físics complexos en pràcticament tots els dominis de la Ciència Física, les Ciències de la Terra, les Ciències de la Vida i l'Enginyeria, utilitzant els mètodes de determinació més senzills però molt més acurats proporcionats per les tècniques de càlcul eteromètriques (noves equacions i algorismes; vegeu Teoria eteromètrica).

Copyright © Correa&Correa 2005, All Rights and Restrictions Apply.

Referencies

Aether Technology
From Pulsed Plasma Power to the Aether Motor
Free Power Around-the-Clock